Technologie

V areálu pražské obalovny jsou umístěny dvě technologie: výroba hutněných směsí – to je „zelená“ obalovna s výkonem 240t/hod, má dva hořáky, jeden na ohřev kameniva, jeden na ohřev recyklátu. K ohřevu recyklátu slouží tzv. paralelní buben, viditelný v horní části věže obalovny. Dále je součástí stroje 5 stojatých asfaltových nádrží, ohřev asfaltového pojiva je elektrický. Vyrobená směs je dopravována z míchačky skipovým vozíkem do sil. Obalovna je vybavena 5 sily na asfaltové směsi, každé silo o objemu 55t.

Výroba litých asfaltů je „modrá“ obalovna o max. výkonu 40t/hod, má jeden hořák na ohřev kameniva, 2 ležaté a 2 stojaté asfaltové nádrže, ohřev asfaltového pojiva je plynovou kotelnou a termálním olejem, má jeden zásobník na asfaltovou směs o objemu 25t, který je umístěný pod míchačkou.

Hutněné směsi

Jedná se o asfaltové směsi (směs kameniva, jemně mletého vápence - fileru a asfaltového pojiva), které mají menší obsah asfaltového pojiva než lité asfalty, jsou sypké, odvážejí se nákladními auty na korbě. K jejich zpracování je třeba finišer a válec - finišer vytvoří stejnoměrnou vrstvu, kterou je třeba následně zhutnit válcem, na rozdíl od litých asfaltů, které se nehutní. Použití hutněných směsí je na vozovky silnic a dálnic, někdy i na plochy letišť.

Lité asfalty

Jedná se o asfaltové směsi (směs kameniva, jemně mletého vápence – fileru a asfaltového pojiva), které mají větší obsah asfaltového pojiva než hutněné směsi, jejich konzistence je „hustě tekutá“, přepravuje se v tzv. vařičích, které vypadají jako kotle na nákladních autech. Směs se v části případů pokládá ručně, v části případů také finišerem, jako hutněné směsi, ale již se dále nehutní, jako hutněné směsi. Použití litých asfaltů je zejména na krytí izolací mostů, mezi koleje tramvajových tratí a na chodníky.

Horkovzdušný paralelní buben

Obalovna na výrobu hutněných směsí je nová, moderní technologie, ale hlavně je její největší předností možnost zpracování materiálu vyfrézovaného z opravovaných vozovek, tzv. recyklátu. Toho je schopna zpracovávat až 100%, pokud je recyklát v odpovídající kvalitě. Toto umožňuje tzv. paralelní buben, který je viditelný v horní části věže. Zpracovávání recyklátu tak ve svém důsledku šetří druhotné suroviny – kamenivo, jemně mletý vápenec a asfalt. Šetří tak nerostné bohatství, a zároveň není nutno řešit ukládání vyfrézovaného materiálu ze starých komunikací.

Šetrnější k životnímu prostředí

Nová moderní technologie, která umí zpracovávat velké množství vyfrézovaného materiálu (recyklátu) tak šetří nerostné bohatství (suroviny jako kamenivo, jemně mletý vápenec a asfalt jsou nahrazeny recyklátem), zároveň šetří množství vyfrézovaného materiálu ukládaného na skládkách. Dále je obalovna vybavena elektrickým ohřevem – byl odstraněn ohřev plynovou kotelnou a termálním olejem, což znamená snížení rizika úniku termálního oleje a potenciálního nebezpečí pro životní prostředí. V neposlední řadě je přínosem i nejnovější technologie filtrace, která je účinnější než u staré obalovny. Poslední velkou změnou mající vliv na životní prostředí je zastřešení skládek kameniva. Zastřešení chrání skládky kameniva před větrem, a mírní tak prašnost ze skládek způsobenou větrem.

Zastřešení skládek

Velkou změnou v areálu obalovny je zastřešení skládek kameniva. Skládky jsou tak chráněny před větrem a ten tak neroznáší prach z uloženého materiálu. Zároveň je kamenivo chráněno před deštěm, a na jeho ohřev tak je potřeba menší množství energie než dříve. Dále nejsou deštěm odplavovány jemné části z kameniva.

Nová obalovna

Společnost Pražská obalovna HERINK, s.r.o. realizovala projekt č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0018320 s názvem „Herink - Obalovna asfaltových směsí pro výrobu s hlavním materiálem recyklovaným“, jehož cílem bylo pořízení nové inovované technologie obalovny stacionární šaržové se skipovou dráhou a paralelním horkovzdušným protisměrným sušícím bubnem s rekuperací odpadních plynů z paralelního bubnu se svislou cestou R-materiálu a šikmou cestou kameniva a asfaltovými nádržemi vyhřívanými elektricky o hodinovém výkonu 240 t ve všech režimech výroby v areálu Pražské obalovny Herink s.r.o. Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurence schopnost 2014 - 2020
Název projektu: Herink - Obalovna asfaltových směsí pro výrobu s hlavním materiálem recyklovaným
Jméno žadatele:: Pražská obalovna HERINK, s.r.o.
Termín realizace: 6. 8. 2019 - 11. 11. 2020
Způsobilé výdaje na projekt: 158,5 mil. Kč
Dotace na projekt: 39,6 mil. Kč
Popis projektu: Jde o unikátní technologii, první tohoto typu v České republice. Typ ABP240 HRT s RAH 100 je obalovna s horkovzdušným protisměrným paralelním bubnem, který umožňuje ohřev recyklátu až na 160°C. Díky tomu je možná výroba až 100% recyklované asfaltové směsi.
Protože je u této technologie recyklát ohříván pouze horkým vzduchem, a nepřichází tak do styku přímo s plamenem, nedochází k degradaci asfaltového pojiva v recyklátu, a zároveň tak nedochází k vysokým emisím vznikající při styku asfaltového pojiva s plamenem. Výroba 100% recyklované směsi je podmíněna kvalitou recyklovaného materiálu a aktuálně platnou legislativou na výrobu asfaltových směsí.
Cílem provozování takové technologie je zejména zpracování druhotné suroviny „asfaltového recyklátu“ vzniklého vybouráním vysloužilých asfaltových vozovek. Tím následně snížení těžby nerostných surovin nutných pro výrobu asfaltových směsí, a snížení ukládání vybouraného materiálu na skládkách.
Závěry a výsledky: Technologie byla uvedena do provozu v roce 2020. Zpracování recyklovaného materiálu je zatím v počátcích. Výsledky, zkušenosti a závěry zde budeme doplňovat tak, jak je budeme postupně získávat.